VERZORGING MET EEN MENSELIJK GELAAT
 

 


AZ Vesalius


  

Erkende dienst Geriatrie

 

Een geriatrische verpleegeenheid is een hospitalisatieafdeling voor de opvang van acuut zieke bejaarden, die zich dikwijls aanbieden met atypische klachten.
De patiënt wordt er zo goed mogelijk medisch-internistisch onderzocht en behandeld, rekening houdend met de leeftijd en de algemene conditie. Een nauwe samenwerking met de andere ziekenhuisdisciplines biedt een waarborg voor de kwaliteit van de gegeven zorg. Enkel de behandelingen die de patiënt daadwerkelijk kunnen helpen, worden op de afdeling geriatrie ingesteld. Gezien het specifiek profiel van de geriatrische patiënt, beantwoordt een multidisciplinaire aanpak het best aan de noden en behoeften. Het hoofddoel is de functies van de geriatrische patiënten zoveel mogelijk te verbeteren of minstens te vrijwaren teneinde nadelige effecten van hospitalisatie te voorkomen. Van bij aanvang moet de opname op een G-dienst gericht zijn op een spoedig ontslag uit het ziekenhuis.
In het zorgprogramma geriatrie wordt de patiënt met een G-profiel als volgt bepaald:

  • leeftijd gelijk of meer dan 75 jaar
  • een polypathologie met nood aan behandeling en met aantasting van meer dan één orgaansysteem
  • meer dan één acute opname in een ziekenhuis in de laatste 24 maanden, hetzij referentie vanuit een RVT of een thuisvervangende faciliteit hetzij nood aan doorverwijzing naar een thuisvervangende faciliteit

Verloop van een opname

Van bij de opname op de afdeling geriatrie is het de bedoeling om zoveel mogelijk te werken aan een terugkeer naar huis. Het is belangrijk dat de patiënt en zijn naasten hiervan op de hoogte zijn, om aldus vertrouwen te krijgen in de ware bedoelingen van geriatrische zorg. Van bij de opname probeert men een beeld te krijgen van de cognitieve en functionele toestand van de patiënt. De verpleegkundige, de ontslagmanager, de ergotherapeut, de kinesist van de verpleegeenheid en de diëtiste op afroep zullen bij de opname of binnen de eerste dagen na de opname samen met de patiënt en/of familie kort overlopen wat de thuissituatie en de voedingstoestand was tot vlak vóór de opname.

Onder leiding van de arts wordt iedere patiënt in multidisciplinair overleg benaderd en besproken, elke discipline formuleert zijn eigen specifieke doelstellingen en uiteraard worden deze op elkaar afgestemd. Deze gegevens worden dan op de wekelijkse patiëntenbespreking samen met alle leden van het multidisciplinaire team (arts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist, sociaal verpleegkundige) besproken. Elk teamlid heeft haar eigen specifieke taak binnen de therapiebegeleiding. Het verplegen op de afdeling geriatrie is gericht op het stimuleren van de zelfzorg en het zelfstandig zijn in voorbereiding op de terugkeer naar huis. Herstel en behoud van de gezondheidstoestand, motoriek, voedingstoestand en het verbeteren en behouden van psychosociaal functioneren zijn belangrijke aandachtspunten.
Door de permanente aanwezigheid van de verpleegkundige kan heel wat informatie doorgegeven worden aan de arts en aan de andere leden van het team:

Dienst patiëntenbegeleiding

De patiëntenbegeleider zal trachten de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden met de psychosociale gevolgen van zijn ziekte. Daarnaast zal hij/zij in overleg met patiënt en familie vanaf de opname het ontslag zo goed mogelijk voorbereiden, zodat men thuis in optimale omstandigheden kan functioneren. De organisatie van de thuiszorgdiensten maakt hiervan deel uit (thuisverpleging, maaltijdenbedeling, poetshulp...).
Er zal eveneens aandacht worden gegeven aan de financiële tegemoetkomingen waarop men recht heeft en hulp bij de administratieve taken dienaangaande.
Indien de terugkeer naar huis onmogelijk is geworden zal de dienst patiëntenbegeleiding de nodige stappen ondernemen om een opname is een residentiële instelling te bewerkstelligen.

Top

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut richt zich op het onderzoeken en trainen van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam. Er wordt gekeken naar kracht, lenigheid en conditie. Ook bewegingsgevoel, belastbaarheid, coördinatie en ontspanning kunnen aandachtspunten zijn. De kinesitherapeut tracht de resterende mogelijkheden maximaal te benutten om te komen tot een zo groot mogelijke lichamelijke zelfstandigheid, eventueel met een hulpmiddel (o.a. looprekje).

De ergotherapeut

Het werk van de ergotherapeut is gericht op het trainen van de algemene dagelijkse functies zodat men deze zo zelfstandig mogelijk kan uitvoeren. Hiervoor stelt hij een individueel programma samen dat gebaseerd is op de mogelijkheden en de hulpvraag van de patiënt. Door middel van training en begeleiding worden slecht of niet ontwikkelde vaardigheden gestimuleerd. Voorlichting, advies en instructies aangaande hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen in de thuissituatie, de omgang met de patiënt, valpreventie…behoren tot deze taak. De ergotherapeut is elke weekdag aanwezig.

Top

De logopediste

Voor de detectie van spraak, taal en slikproblemen doen we beroep op een logopediste. Aan de hand van de resultaten zal zij een aangepaste behandeling opstarten. Tijdens het behandelen van slikproblemen zal er nauw samengewerkt worden met de diëtiste, de verpleging en de familie.

De diëtiste

De diëtiste zorgt voor een gezonde, evenwichtige voeding aangepast aan het ziektebeeld van de patiënt. Er wordt dagelijks een menukeuze aan de patiënt aangeboden. Onze diëtisten passen indien nodig het menu aan : caloriearm, zoutarm, gemalen voeding, diabetesmaaltijden, etc.

Top

De psychologische dienst

Indien men het gevoel heeft dat men tijdens de opname vastloopt op vlak van confrontatie, verwerking en aanvaarding van ziekte of lichamelijke beperkingen,  dan kan men terecht bij de klinische psychologe of één van de psychiatrisch verpleegkundigen van het ziekenhuis. Bij ontslag kan, in nazorg worden voorzien en een doorverwijzing tot stand worden gebracht.

Top

Bijkomende consulten

Omdat geronto-psychiatrische problemen zeer frequent aanwezig zijn (dementie, depressie, etc.) kan er vlot beroep gedaan worden op psychogeriatrisch advies al of niet met inschakelen van een psycholoog.
Tevens komen huid- en wondproblemen frequent voor. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om een dermatologisch consult in te winnen.
Hetzelfde geldt voor de dienst urologie die zeer regelmatig en vlot ingeschakeld wordt bij urologische problematiek, specifiek voor het geriatrische patiëntenprofiel (bv urineretentie).
Indien de patiënt nood heeft aan andere specifieke investigaties of consulten zoals cardiologie, NKO, ofthalmo enz. kan er vlot beroep gedaan worden op de desbetreffende geneesheerspecialisten via een consultaanvraag.
Als besluit durven we stellen dat de meerwaarde voor onze patiënten op de afdeling geriatrie vooral kadert in de holistische multidisciplinaire benadering van elke patiënt .

Chantal DigneffeDigneffe Chantal

Hoofdverpleegkundige geriatrie 2 
012 39 60 91

Moese karolienMoesen Karolien

Hoofdverpleegkundige geriatrie 1
012 39 60 38

Top