AZ Vesalius logo

Medische Rijgeschiktheid

Iedereen vindt het evident dat je over een rijbewijs beschikt alvorens je een wagen of ander gemotoriseerd voertuig gaat besturen. Wat velen echter uit het oog verliezen is dat naast de rijbevoegdheid (rijbewijs), je ook medisch rijgeschikt moet zijn en moet voldoen aan de medische minimumnormen die de wet voorschrijft. Er zijn meerdere ziekten of fysieke beperkingen die vragen kunnen doen rijzen rond je medische rijgeschiktheid. Enkele voorbeelden zijn: Epilepsie, MS, spierziekten, psychische aandoeningen, hart- en vaatziekten. In de wet staan duidelijke normen beschreven wat betreft het zicht. Er is een uitgebreid hoofdstuk over diabetes en medische rijgeschiktheid. Na een CVA (hersenthrombose of -bloeding) ben je 6 maanden medisch rij-ongeschikt en zal de neuroloog beslissen of je terug medisch rijgeschikt bent. Bovendien kunnen sommige aandoeningen geven aanleiding tot rijgeschiktheidsattesten van beperkte duur (diabetes, nierdialyse…)

 

Indien u twijfelt over uw rijgeschiktheid bespreekt u dit best met uw (huis)arts.  Mocht er twijfel blijven, kan hij/zij u doorsturen naar een centrum voor rijgeschiktheidsonderzoek (het meest bekende is CARA: Centrum voor Rijgeschiktheid en Aanpassing van Rijvoertuigen, een afdeling van het VIAS Institute (het vroegere Belgisch instituut voor verkeersveiligheid). CARA kan je ook helpen bij eventueel noodzakelijke voertuigaanpassingen bij fysieke beperkingen.

CARA: Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel T. 02 244 15 11

E-mail: cara@vias.be Website: www.vias.be/nl/particulieren/cara/

 

 

 

Soms worden in het rijgeschiktheidsattest beperkingen beschreven waarbij je bijvoorbeeld niet in het donker mag rijden of slechts beperkte afstanden mag afleggen. Met een rijgeschiktheidsattest moet je dan naar het gemeentehuis (dienst bevolking) voor een aangepast rijbewijs. Bij een verandering van je gezondheidstoestand moet je dit steeds doorgeven aan je verzekeringsmaatschappij (verandering van verzekerd risico).

 

Naast ziekten of aandoeningen kan de rijvaardigheid ook erg beïnvloed worden door medicatiegebruik. Ook dit bespreek je best steeds met je arts, waarbij je vraagt naar medicatie met de minste invloed op rijvaardigheid.

 

Ouderen in het verkeer vragen bijzondere aandacht. Meerdere studies tonen aan dat oudere chauffeurs veilige rijden, ze hebben immers de meeste ervaring en vertonen compensatiegedrag in het verkeer: gaan trager, vermijden spitsuren en slechte weersomstandigheden, enz. Anderzijds hebben oudere weggebruikers meer kans op aandoeningen en achteruitgang van fysieke en geestelijke vaardigheden die een invloed kunnen hebben op de rij-veiligheid. De “senior-test” is een interessante checklist die een eerste aanwijzing kan geven of er verbeter- of knelpunten zijn bij ouderen. Dit kan een aanleiding zijn om er met je huisarts over te spreken : www.senior-test.be.

 

Ouderen of hun familieleden kunnen bij een vermoeden van verminderde rij-veiligheid terecht bij het centrum “Samen Veilig Mobiel” Dit centrum geeft na een globale evaluatie advies en eventueel training bij aangetoonde knelpunten. Kenmerkend voor de werking van het centrum is de combinatie van zowel onderzoek van de medische rijgeschiktheid als de rijvaardigheid. De medische rijgeschiktheid wordt onderzocht op basis van de minimumnormen (zoals opgesomd in bijlage 6 van het KB van 23 maart 1998) en aangevuld door 5 cognitieve vaardigheidstesten waarvan geweten is dat er een groot verband is met rijveiligheid. Het rijvaardigheidsonderzoek wordt uitgevoerd op de rijsimulator. Het centrum is een samenwerking van medische expertise en mobilitetisprofessionals IMOB van Universiteit Hasselt. T. 011 338 866 E-mail: info@samenveiligmobiel.be   Website : www.samenveiligmobiel.be

 

Wat als ik toch rij wanneer ik medisch rijongeschikt ben?

Het is strafbaar om toch nog te rijden als u medisch ongeschikt bent verklaard.

 

 

 

Folder CARA

Klik hier voor de folder van CARA.

Rijgeschiktheidscriteria

Klik hier voor de criteria rijgeschiktheid epilepsiepatiënt

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.