AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Ziekteaangifte

1. Afwezigheidsattest voor de werkgever

Indien u nog professioneel actief bent en arbeidsongeschikt wordt, moet u de werkgever hiervan tijdig op de hoogte brengen. De procedure om te verwittigen is verschillend van werkgever tot werkgever en kan u terugvinden in uw arbeidsreglement. U kunt zich hierover ook informeren bij uw personeelsdienst. Een afwezigheidattest van de behandelende arts moet zo snel mogelijk worden overgemaakt aan de personeelsdienst. Wanneer dit niet gebeurt, bent u onwettig afwezig en loopt u het risico op ontslag.

2. Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor het ziekenfonds (Vertrouwelijke)

Werklozen en andere personen die niet (meer) werken bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid (bv. interimarissen van wie het contract afloopt)

48 uur

48 uur

Onthaalouders die kinderopvang doen voor een over-koepelende organisatie zoals Kind & Gezin of een OCMW

48 uur

48 uur

Arbeiders

14 kalenderdagen

48 uur

Bedienden

28 kalenderdagen

48 uur

Zelfstandigen

14 kalenderdagen

48 uur

Na ontslag uit het ziekenhuis

48 uur

Bij het hervallen: - binnen de veertien kalenderdagen na de werkhervatting (tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid) - binnen de drie maanden na de werkhervatting (vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid)

48 uur

Naast de werkgever moet ook uw ziekenfonds tijdig en correct verwittigd worden d.m.v. het standaardgetuigschrift ‘arbeidsongeschiktheid’ van uw ziekenfonds. Wanneer dit niet gebeurt, kan u (een gedeelte van) uw ziekte-uitkering verliezen. Tijdens uw opname kan u op eenvoudig verzoek een exemplaar van dit document bekomen bij de dienst Patiëntenbegeleiding van het ziekenhuis. Je arts schrijft op het medisch attest de begin- en einddatum van je ziekte. Nadat u een melding heeft gedaan bij het ziekenfonds zal u per post de nodige inlichtingendocumenten bekomen. De consulent of maatschappelijk werker van uw ziekenfonds kan u verder ondersteunen bij het invullen van deze documenten zodat u zo snel mogelijk uw ziekte-uitkering kan bekomen.

Ben je na deze einddatum nog niet genezen? Ga dan opnieuw naar je arts en stuur opnieuw zo snel mogelijk een medisch attest naar je werkgever en het ziekenfonds. Zo niet, ben je onwettig afwezig en verlies je je ziekteuitkering.

Het getuigschrift moet binnen onderstaande termijnen - te rekenen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid - worden bezorgd aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds:

‘Vastbenoemde’ ambtenaren moeten geen aangifte doen bij het ziekenfonds. Voor hen bestaat een specifieke regeling, waarbij ze worden verder betaald door de werkgever.

 

 

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.