AZ Vesalius logo

Wegenwerken

Er zijn heel wat wegenwerken in de buurt van onze campus in Tongeren. Vertrek op tijd naar je afspraak in ons ziekenhuis.

Kosten en betaling

Het ziekenhuis factureert alle kosten en honoraria van uw ziekenhuisopname. U dient alleen de kosten te betalen die het ziekenfonds niet betaalt. De prijs wordt bepaald volgens de wettelijke RIZIV-reglementering.

Volgende begrippen zijn belangrijk:

 • Het RIZIV-bedrag (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen) van een prestatie is het wettelijk overeengekomen bedrag dat een zorgverstrekker (bv een arts) mag aanrekenen voor het uitvoeren van die prestatie.

 • Het terugbetalingstarief van een prestatie is het gedeelte van het bedrag dat door uw ziekenfonds wordt terugbetaald.

 • Het persoonlijk aandeel van een prestatie is het verschil tussen het RIZIV-bedrag en het terugbetalingstarief.

 • Het ereloonsupplement bij een prestatie is het bedrag dat de arts bovenop het RIZIV-bedrag mag aanrekenen als gevolg van het feit dat u voor een éénpersoonskamer kiest.

 • Het is belangrijk dat uw verzekerbaarheid in orde is bij een ziekenfonds. Enkel in deze gevallen kunnen wij rechtstreeks innen bij uw mutualiteit. Indien uw verzekerbaarheid niet in orde is, dient u een voorschot te betalen en maken wij de factuur volledig aan u over.

In principe ontvangt u 2 facturen voor alle kosten in verband met uw opname.

 • De P-factuur is bestemd voor het ziekenhuis en bevat de verblijfskosten, de apotheekkosten en diverse andere kosten.

 • De G-factuur is bestemd voor de Medische Raad en omvat de honoraria van de artsen en de forfaitair aangerekende kosten.

Onze administratie doet zijn best om uw ziekenhuisfactuur zo duidelijk mogelijk te maken, maar gezien de geldende wettelijke richtlijnen en het aantal verschillende kosten blijft ze complex.

Daarom adviseren wij u om bij al de betalingen die u doet in het kader van uw behandeling, een bewijs van betaling te vragen en alle bewijzen goed bij te houden. Zo kunt u later makkelijker alle elementen van de totale kost op uw factuur terugvinden. Dit geldt zowel voor uw betalingen in het kabinet van de behandelende arts als voor betalingen die u uitvoert bij de kassa van het ziekenhuis.

U ontvangt de factuur ongeveer 3 weken na het einde van de maand van ontslag uit het ziekenhuis. Bij uw ontslag dient u enkel bij de verpleging en de infobalie te melden dat u vertrekt, de ziekenhuisfactuur wordt u nadien toegezonden.

Volgende kolommen met bedragen vindt u terug op uw factuur:

 • Ten laste van ziekenfonds bevat het terugbetalingstarief dat rechtstreeks aan uw ziekenfonds/verzekering wordt aangerekend

 • Ten laste van de patiënt

  • Persoonlijke tussenkomst patiënt bevat het wettelijk vastgelegde persoonlijk aandeel van de patiënt.

  • Supplement of ander bedrag bevat de ereloonsupplementen; onderzoeken en medicatie waarvoor geen tussenkomst van de mutualiteit is en diverse kosten.

Kamertypes

az Vesalius heeft verschillende types kamers. Er zijn eenpersoonskamers en kamers voor twee, drie of vier personen. U dient bij uw opname aan te geven of u kiest voor een individuele of voor een gemeenschappelijke kamer. De prijs van een eenpersoonskamer is hoger dan die van de andere kamers omdat u er meer comfort geniet. De kwaliteit van de zorg is uiteraard altijd gelijk, ongeacht uw keuze van kamer.

Indien u kiest voor een eenpersoonskamer mag uw behandelende arts een supplement op het ereloon aanrekenen. Dit supplement bedraagt in de Limburgse ziekenhuizen maximaal 150% van de prijs, zowel voor de geleverde prestaties als voor de toezichtshonoraria.

Indien u kiest voor een éénpersoonskamer, wordt er een kamersupplement van € 56/dag aangerekend. Op de dienst materniteit bedraagt het supplement voor een éénpersoonskamer €64/dag. Op die afdeling zijn er ook extra grote kamers te kiezen; het kamersupplement voor zo'n kamer bedraagt € 91/dag.

Indien u op een eenpersoonskamer wordt opgenomen zonder dat u hierom vroeg (bv om medische redenen op vraag van uw behandelende arts, of bij gebrek aan plaats op gemeenschappelijke kamer) wordt er u uiteraard geen toeslag aangerekend.

Bij verblijf in een meerpersoonskamer wordt er een accomodatiekost van 3 euro per dag aangerekend. 

Nederlandse patiënten

We raden u aan nog voor de opname contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Zo kunt u vragen voor welke kosten u verzekerd bent. Om een terugbetaling te krijgen van de zorgverzekeraar is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Ook zonder verwijsbrief kan u op consultatie komen maar de kosten worden in dit geval niet steeds vergoed.

Ons ziekenhuis heeft met diverse Nederlandse zorgverzekeraars een overeenkomst. Voor de meeste behandelingen is geen voorafgaande toestemming nodig van de zorgverzekeraar. De kosten worden rechtstreeks met uw zorgverzekeraar verrekend. Klik hier voor de lijst van Nederlandse zorgverzekeraars waarmee az Vesalius een overeenkomst heeft.

Zorgverzekeraars waarmee az Vesalius geen overeenkomst heeft
U vraagt best vooraf een garantieverklaring of een document E112 bij uw zorgverzekering. Afhankelijk van de inhoud van de opnameverklaring zal de behandeling al dan niet (volledig) gedekt zijn door de zorgverzekeraar. Er dient dan een voorschot betaald te worden.

Wanneer u zich aanmeldt voor een uitgesloten of machtigingsplichtige behandeling zonder voorafgaande goedkeuring van uw zorgverzekeraar, dan zal u de kosten moeten voorschieten.

Voor meer informatie omtrent deze bedragen kan u vooraf terecht bij de dienst facturatie:

T. 0032 12 397 038

Hospitalisatieverzekering

Wanneer u beschikt over een hospitalisatieverzekering, kan u best op voorhand de verzekering contacteren. Uw verzekeraar kan u informeren over de mogelijke tussenkomsten.

Bij de meeste hopsitalisativerzekeringen dient u de factuur te betalen en nadien in te dienen bij de verzekering.

Met onderstaande verzekeringen hebben wij een akkoord gesloten voor rechtstreekse facturatie. De patiënt dient in het bezit te zijn van één van de volgende verzekeringskaartjes:

 • Medi-Card

 • AssurCard

 • Medi-Assistance

 • Medilink

Contacteer uw verzekeraar vóór uw opname over de mogelijke tussenkomsten.

Arbeidsongevallen

Bij opname voor een arbeidsongeval dient u in het bezit te zijn van de verzekeringsgegevens van de arbeidsongevallenverzekering (Naam verzekering, polisnummer en dossiernummer), alsook de gegevens van uw werkgever.

De factuur wordt overgemaakt aan de arbeidsongevallenverzekering.

De arbeidsongevallenverzekering dekt enkel de kosten voor een gemeenschappelijke kamer; bij keuze voor een individuele kamer worden deze bijkomende kosten aangerekend aan de patiënt.

Kostenraming

U kunt de dienst facturatie contacteren voor een kostenraming. De kostenraming is mogelijk indien het gaat over een chirurgische ingreep. Voor het opmaken van een kostenraming is het nodig dat u een afspraak heeft gehad met de specialist zodat wij beschikken over de gegevens van de mogelijke ingreep. Volgende gegevens zijn voor ons noodzakelijk:

 • Wie is uw behandelende arts?

 • Voor welke ingreep?

 • Vermoedelijke ligduur ?

 • Hoe bent u verzekerd ?

 • Uw contactgegevens ?

De dienst facturatie zal de nodige berekeningen maken.

Kostenramingen worden enkel als prijsindicatie opgemaakt en zijn in geen geval bindend.

Betaling van de factuur

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de verzenddatum. U ontvangt bij uw factuur een overschrijvingsformulier waarop u de naam en het bankrekeningnummer van de bestemmeling vindt.

Om geldig te zijn dienen klachten i.v.m. onze facturen binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk te worden overgemaakt aan de dienst Facturatie van het a.z. Vesalius. De klacht dient duidelijk te vermelden om welke reden u een klacht heeft.

Voorschotten

Eenmaal per week vraagt het ziekenhuis u een voorschot op de eindfactuur te betalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte kosten. De betaalde voorschotten worden nadien uiteraard afgetrokken van de eindfactuur.

De voorschotten zijn te betalen aan de kassa in de inkomhal van het ziekenhuis (benedenverdieping)

Vragen over uw factuur?

Heeft u vragen over uw factuur?

Stel uw vragen gerust aan de medewerkers van de dienst Facturatie.

U kunt hen tijdens kantooruren bereiken op:

T. 012 397 036

U kunt hen ook een emall sturen naar info.facturatie@azvesalius.be

Voorschotten betalen aan de kassa

Voorschotten worden betaald aan de kassa in de inkomhal (benedenverdieping).

Openingsuren:

Van 09:30 tot 12:00 uur
en van 13:30 tot 16:00 uur

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.